VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig

 

§1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN THORSVÆNGE RØDVIG. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Dens område omfatter samtlige matrikler og fællesarealer omfattet af lokalplaner, der pålægger medlemspligt af foreningen.

§2 Foreningens formål er – i overensstemmelse med de til området tilhørende lokalplaner – at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de matrikler, der hører under foreningen, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde foreningens fællesarealer.

§3 Den til enhver tid værende ejer af arealer under vedtægtsområdet, skal være medlem af grundejerforeningen. Hver matrikel har hver én stemme.

§4 Det påhviler Grundejerforeningens medlemmer at underrette foreningen om ejerskifte og dermed medlemsskift. Både køber og sælger hæfter for kontingent, der er forfalden inden overtagelsesdagen.

§5 Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse underkastet reglerne i de lokalplaner, der er tilknyttet matriklerne, og regler fastsat i medfør af denne vedtægt. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i.h.t. omtalte lokalplaner.

§5a Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne. Såfremt det forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter nærmere forudgående skriftlig advisering.

§6 Medlemmer har pligt til at udvise hensyn til naboer, herunder ikke støje unødigt. Nybyggeri anses ikke for unødig støj. Der er pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne, plante og klippe hæk i overensstemmelse med hegnslovgivningen og i øvrigt holde sin ejendom i pæn stand. Grundejerforeningen bemyndiges til at udarbejde nærmere ordensregler og bestyrelsen er berettiget til, ved et medlems forsømmelse af ordensreglerne, 2 af 6 at lade arbejdet udføre for medlemmets regning efter forudgående skriftligt varsel.

§7 Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer, kan det besluttes, at ejere af grunde uden for lokalplanernes område kan optages som medlemmer af grundejerforeningen eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§8 Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales årligt med forfald den 1. maj. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budgettet således, at det indeholder rimelige udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede. Der kan i budgettet være indeholdt opsparing til større planlagte vedligeholdelsesopgaver. Såfremt et medlem bliver i restance med et medlemskontingent, suspenderes medlemmets stemmeret indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt rykkergebyrer og advokatsalær, er betalt. Til finansiering af større arbejdsopgaver, kan foreningen efter beslutning på generalforsamling optage lån.

§9 Grundejerforeningen hæfter for dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den til bestyrelsen givne bemyndigelse i.h.t. vedtægterne, særlig bemyndigelse eller generalforsamlingsbeslutning. Grundejerforeningen kan ikke hæfte for foreningens gæld ud over med foreningens formue. I forhold til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue, og krav mod grundejerforeningen, kan ikke gøres gældende overfor de enkelte medlemmer Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld ud over deres pligt til at betale kontingenter. Uanset ovennævnte § 9, stk. 2 og stk. 3, hæfter medlemmerne personligt og pro rata for de lån i anerkendte kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i henhold til en lovlig vedtagelse på foreningens generalforsamling, såfremt kreditor har taget forhold herom.

§10 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år alle ulige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle lige årstal. For 1 år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Bestyrelsen, der konstituerer sig med næstformand og sekretær, fastsætter selv forretningsorden og fører protokol over de beslutninger bestyrelsen har truffet. Protokollen, der føres på edb, underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp i sager, hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt, f. eks. assistance af advokat, landinspektør eller til vedligeholdelse af fællesarealer og kan i øvrigt afholde udgifter til foreningens drift. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen tillægge honorar. Udgifter til afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder honoreres efter regning. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan består af personer uden for bestyrelsen, men udvalgsformanden skal altid være bestyrelsesmedlem.

§11 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel for offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Større økonomiske beslutninger der væsentligt forhøjer kontingentet skal vedtages efter reglerne i § 16 om vedtægtsændringer.

§12 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det og indkaldes med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, betragtes bestyrelsesmedlemmet som udtrådt af bestyrelsen, med deraf følgende indtræden af en suppleant. Hvis formanden udtræder af foreningen, skal en ny formand vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer. Ønsker ingen af disse at modtage valg, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny formand.

§13 Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler udgifter. Kasseren fører en kassebog og en medlemsprotokol. Disse kan evt. føres på edb. Kassereren underskriver alle kvitteringer og kassebeholdningen skal indsættes på giro- eller bankkonto til den daglige drift. Foreningens midler, der ikke er nødvendig til den daglige drift, skal indsættes på en konto i pengeinstitut og være klausuleret således, at hævning kun kan ske af to i forening mellem kasserer, formand og næstformand. Foreningens midler, der ikke er nødvendig til den daglige drift kan evt. placeres på aftalekonti, i statsobligationer eller evt. efter reglerne for forvaltning af umyndiges midler. Regnskabsåret er kalenderåret.

§14 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmer skal indkaldes ved brev – eller efter aftale ved mail – med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil behandles på generalforsamlingen. På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen træffer beslutning herom eller når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§15 For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra medlemmer
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
  6. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år på ulige årstal. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling der afholdes i marts måned. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§16 Alle valg og almindelig foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot et af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen. Til vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§17 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der føres på edb. Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet lægges ud på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker referatet pr. post, kan rekvirere dette hos bestyrelsen.

§18 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i h.t. nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i h.t. vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i h.t. beslutningerne pålagte pligter – det være sig økonomiske eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§19 Hvis foreningen besluttes opløst i henhold til gyldig generalforsamlingsbeslutning, skal foreningens eventuelle formue overgå til velgørende formål.

Rødvig juni 2008


REVISIONSLOG 2012:

§8 og §9 revideret i henhold til generalforsamlingsbeslutning d. 29.03.2012.

Bestyrelsen: Gunnar Bo Hansen, Frits Andersen, Kenni Toft, Synnøve L. Pedersen, Hanne Pedersen


REVISIONSLOG 2014:

På baggrund af ekstraordinær generalforsamling d. 01.04.2014 er vedtægterne opdateret.

Boliger/parceller – bolig/parcel – boligerne/parcellerne er ændret til matrikel/matrikler/matriklerne i § 1,2,3 og 5.

I § 15. stod: Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde inden 15. februar i året for generalforsamlingen, der afholdes i marts måned.

Dette ændres til: Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling der afholdes i marts måned. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen: Kenni Toft, Lone Axelsen, Lars Flaskager, Hanne Pedersen, Synnøve L. Tøt


REVISIONSLOG 2016:

§10 er ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning d. 17.03.2016.

Bestyrelsen: Kenni Toft, Lone Axelsen, Lars Flaskager, Hanne Pedersen, Synnøve L. Tøt


Vedtægter inkl. bestyrelsens underskrift

vedtaegter-2016-03-17.pdf


Print Friendly, PDF & Email