Stor sten i rundkørsel er Thorsvænges kendetegn

Nyhedsbrev

Dækker perioden fra 14.12.2009 og til generalforsamlingen 24.3.2010

Bankgarantier

15  december fik vi de beregninger, som Valløs rådgivende ingeniør havde udarbejdet, incl. beregnede beløb for færdiggørelse af de enkelte delområder. Totalt var tallet 3,1 Mill.

I december fik vi meddelelse om, at tilslutningsbidraget til SEAS var betalt.

Bestyrelsen engagerer samtidig en advokat for at sikre, at vi havde gjort alt det fornødne i relation til bankgarantierne, der udløb 31.12. Efter advokatens opfattelse har vi gjort, hvad vi skulle.

I januar vurderer vi tallene fra den rådgivende ingeniør, og finder, at noget er galt med fordelingen, ikke bevidst, men fordi man havde brugt nogle fordelingstal, der stammede fra asfaltfirmaet Colas, og de var helt tydeligt forkerte. Den forkerte fordeling gjorde, at vi i delområde 95 ville miste en garantidækning på mere end 300.000 kr. Derfor opmålte vi alle arealerne på det kortmateriale, vi havde til rådighed og fandt væsentlige afvigelser.

Derfor gjorde vi indsigelse overfor Dreist, og efter lidt tovtrækkeri blev vi enige om at kontrollere vores tal ved at foretage en kontrolmåling i området sammen med Dennis Jacobsen. Kontrolmålingen viste, at vi havde ret, og vi beregnede en anden fordeling af omkostningerne. I de første 3 måneder af 2010 er der vel sendt og modtaget 100 mails omkring dette punkt, og vores krav på garantierne.

Det vil jeg ikke trætte jer med, men blot konkludere, at vi overfor Vallø Totalentreprise har gjort krav på vores garantier på 2.32 Mill, kun reduceret med kr. 4.000.. Ud over garantierne har vi stillet yderligere krav overfor Vallø på 1 Mill kr, som vil indgå i et eventuelt konkursbo.

Vi har fået udbetalt garantier for 1.040 Mill kr, som er indsat på en særskilt konto i Nordea. Nu slås vi lidt med Dreist for at få de sidste ca. 1,3 mill. Vi forventer at få dem udbetalt inden længe. Når det er sket, indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, som skal vurdere  bestyrelsens forslag til en færdiggørelse.

I øvrigt er vi blevet orienteret om, at en eventuel restfinanciering af projektet kan ske til en fornuftig rente i Nordea.

Lokalplan 84

I lokalplan 84 er der ingen garantier for færdiggørelsen, og der er registreret nogle væsentlige fejl og mangler.

Da der kører en privatretslig sag mellem Vallø og 8 grundejere har vi haft stor berøringsangst med dette område. Der er holdt 320.000 kr tilbage af de 8 grundejere, så der skulle være midler til at finansiere færdiggørelsen. Der er uden held forsøgt mægling mellem parterne og retssagen hører vi ikke meget til. Så i skrivende stund, kan vi blot vente.

Vinterbekæmpelse

Som alle sikkert har bemærket, har vi haft en streng vinter.

Bestyrelsen indgik en aftale med en entreprenør om at klare snerydningen for os. Det har kostet os ca. kr. 80.000.

Ordningen har ikke kørt helt tilfredsstillende, men vi er da kommet igennem vinteren, og vi kunne ikke have klaret det væsentligt billigere, men vi er blevet klogere til næste gang vi skal indgå aftale om vinterbekæmpelse. Der går forhåbentlig nogle år, inden det sker igen.

Fællesarealer

Udover vejene har vi et stort areal med stier og en grund på ca 1000 m2. De skal nu indgå i projekt færdiggørelse, og vi skal have lagt en plan for vedligeholdelsen. Vi har flere gange rykket Dreist for en formel overdragelse af disse områder, men hidtil forgæves. Det kan ikke tage modet fra os – vi fortsætter, og det ender vel med, at det lykkes.

Stevns kommune

Vi har flere punkter vi skal have afklaret med Stevns kommune. Vi har tidligere rykket for en afgørelse om betaling af vejbelysning, men vi venter stadig, og har endnu ikke betalt for vejbelysning.

Kommunen ejer grunden med vandreservoiret, den med den store sten. Vi skal have en aftale med kommunen om vedligeholdelse af denne grund. Det samme gør sig gældende med den store grund, der var tiltænkt børnehave. Nu kommer børnehaven i stedet til at ligge ved siden af farvehandleren på Vemmetoftevej. Peter Hansen holder grunden i dag, men når hans forpligtelse ophører, må vi finde en fornuftig løsning.

Endelig  har kommunen et problem med kloakken ud for rensningsanlægget. På et tidspunkt skal der graves op, og det skulle gerne være inden vi får lavet en fin vej.

Hjemmesiden

2 dage inden vi skulle have et vigtigt nyhedsbrev ud i midten af december, gik vores hjemmeside ned p.g.a. af en opdatering, som ikke fungerede. Vi var derfor nødt til at skifte til et andet system, men det lykkedes.

Siden har der været 1000 inde på siden, og det fortæller os om sidens berettigelse. På hjemmesiden er der også en opfordring til at tilmelde sig mail-service, så vi kan reducere antallet af udsendte breve. Men al begyndelse er svær. Endnu har ingen tilmeldt sig denne service- hvorfor dog ikke?

Vedligeholdelse af ubebyggede grunde

I bestyrelsen ser vi en opgave i at ubebyggede grunde vedligeholdes bedre end de hidtil er blevet. Peter K. Hansen har tilbudt, at han i et år kan være behjælpelig med at slå grundene, men det kræver, at grundene er renset for sten, er rimeligt planeret og at skelpæle er banket ned i jordniveau.

Sneen har gjort, at vi ikke har kunnet nå at gennemføre en gennemgang af grundene og en registrering af opgavens omfang.

Til den ekstraordinære generalforsamling vil dette være gjort, så vi kan komme med en klar udmelding til de berørte medlemmer..

Arbejdet i bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har været hårdt, p.g.a. de kæmpe udfordringer vi har været stillet overfor. Der har været rigtig mange møder og lange møder.

Det er ikke nemt at stå overfor advokater, kommune, banker, rådgivende ingeniører og entreprenør, når man blot har påtaget sig en ulønnet opgave i en grundejerforenings bestyrelse.

For mig som formand har det været en klar strategi, benhårdt at fokusere på at vi får bankgarantierne hjem, så vi kan gjort området færdigt.

Niveauet af mine sociale kompetencer har desværre gjort, at alle møder ikke har været lige morsomme, men målet er forhåbentlig nået.

Parcelhusejernes landsforening

Vi er blevet gjort bekendt med, at ikke alle medlemmer modtager medlemsbladet fra denne forening. Vi tager fat i PL, og beder dem om at få dette punkt i orden.

NB!

2 timer inden generalforsamlingen kom en god nyhed ind på mailen. Dreist-advokater har netop accepteret udbetaling af bankgarantier på kr 1.276.041,00 fra Danske Bank.

 


Print Friendly, PDF & Email